Rezultati ankete o zadovoljstvu građana sa pružanjem javnih usluga

Udruženje građana “DON” iz Prijedora je provelo istraživanje o zadovoljstvu građana javnim uslugama na području opštine Prijedor i općine Bosanska Krupa koje je provedeno u okviru projekta ” Monitoring lokalnih usluga: organizacije civilnog društva (OCD), građani i lokalne vlasti zajedno do boljih usluga ”. Nosilac projekta je Centar za promociju civilnog društva iz Sarajeva, a projekat finansira Fond otvoreno društvo BiH.

Cilj projekta je podržati razvoj demokratske lokalne uprave u BiH zasnovane na principima participacije, nediskriminacije i odgovornosti lokalnih vlasti. U aktivnostima projekta pored UG “DON” uključeno je 75 nevladinih organizacija i neformalnih grupa kroz učešće u forumima, kampanji javnog zagovaranja i drugim aktivnostima projekta.

Istraživanje je sprovedeno po PULS metodologiji (Poboljšanje Usluga Lokalne Samouprave) koja za cilj ima povećanje društvene odgovornosti i kvaliteta usluga na lokalnom nivou, korištenjem mehanizama za povratnu spregu, odnosno, uvođenjem kontinuiranog ispitivanja zadovoljstva korisnika

 Metodologija počiva na prikupljanju i analizi subjektivnih stavova građana za 16 javnih usluga koje su isključivo u nadležnosti, ili za koje postoji određena odgovornost lokalne uprave:

Vodovod i kanalizacija, komunalnu higijena, javno grijanje, lokalne ulice i putevi (uključujući horizontalnu i vertikalnu signalizaciju), javna rasvjeta, zelene površine i parkovi, groblja, javni prevoz, predškolsko obrazovanje, osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, biblioteke, pristup internet mreži, primarna zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, usluge šalter sale.

Lista 16 najlošijih usluga za opštinu Prijedor:

– Volonterizam u održavanju zelenih površina i parkova 1,775
– Održavanje zelenih površina i parkova 1,970
– Dostupnost predškolskog obrazovanja 2,000
– Opšte stanje zelenih površina i parkova 2,029
– Cijena grijanja 2,035
– Raspoloživost i lokacija dječijih igrališta 2,057
– Cijena predškolskog obrazovanja 2,219
– Održavanje vodotokova (rijeka i potoka) u MZ 2,241
– Kvalitet (opremljenost i održavanje vrtića) 2,307
– Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije 2,335
– Raspoloživost i lokacija sportskih terena 2,423
– Dostupnost biblioteka 2,513
– Javni prevoz u večernjim časovima 2,513
– Održavanje ulica i puteva 2,635
– Stanje lokalnih ulica i puteva u vašoj mjesnoj zajednici 2,652
– Kvalitet sadržaja u okviru biblioteka 2,738
 
 
Lista 16 najlošijih usluga za općinu Bosanska Krupa:
 

– Raspoloživost i lokacija dječijih igrališta 1,527
– Javni prevoz u večernjim časovima 1,559
– Volonterizam u održavanju zelenih površina i parkova 1,651
– Raspoloživost i lokacija sportskih terena 1,792
– Cijena grijanja 2,000
– Cijena javnog prevoza 2,085
– Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije 2,213
– Održavanje vodotokova (rijeka i potoka) u MZ 2,329
– Periodičnost (raspoloživost) prevoza 2,435
– Kvalitet javnog prevoza 2,447
– Cijena 2,469
– Kvalitet (opremljenost i održavanje vrtića) 2,469
– Održavanje zelenih površina i parkova 2,489
– Održavanje ulica i puteva 2,512
– Dostupnost stajališta 2,531
– Dostupnost mjesta za odlaganje smeća (kante i kontejneri) 2,565

 

Translate »