UG DON i UG “Tolerancijom protiv različitosti” zapošljava: Ekspert/ica za analizu pravnog okvira u oblasti zaštite potrošača u sektoru e-trgovine i nedostatke zakonodavstva u ovim oblastima

Opšti cilj projekta čiji će dio biti ovaj ugovor je sljedeći:

„Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu sa pravilima EU o e-trgovini“ i podrška udruženjima potrošača i predstavnicima potrošača u unapređenju zaštite prava potrošača u skladu sa prioritetima pravne tekovine EU.

Svrha ovog projekta je sledeća:

 • Inicirati poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira u oblasti e-trgovine
 • Poboljšanje dijaloga o politikama (institucionalnog dijaloga) između relevantnih institucija
 • Uspostavljeni mehanizmi za praćenje efekta borbe protiv kršenja prava potrošača u e-trgovini
 • Povećana svijest o ulozi i značaju zaštite potrošača u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji
Rezultati koje će postići Ugovarač
 1. Razvijeni pravni i institucionalni okvir u oblasti e-trgovine
  1. Uspostavljen dijalog o politikama između relevantnih institucija, kompanija za e-trgovinu, udruženja potrošača i predstavnika potrošača u oblasti zaštite potrošača u e-trgovini
  1. U funkcionalnim mehanizmima za praćenje borbe protiv kršenja prava potrošača u e-trgovini
  1. Stavovi i svijest o ulozi i značaju potrošačke politike u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Ishodi:
 1. Prava potrošača zaštićena u oblasti e-trgovine kroz zakonski okvir
 2. E-trgovina postala dio propisa o pravima potrošača
 3. Usklađenost potrošača sa uslugom e-trgovine zabilježena kao zasebno područje zaštite prava potrošača u BiH
 4. Privreda BiH ima e-trgovinu regulisanu u skladu sa EU standardima
 • Opis zadatka/zaduženja

Analize pravnog okvira u oblasti zaštite potrošača na svim institucionalnim nivoima sa fokusom na polje kršenja prava potrošača u sektoru e-trgovine i nedostatke zakonodavstva u ovim oblastima. Cilj angažmana stručnog lica je izrada preporuka za poboljšanje zakonodavnog okvira u oblasti e –trgovine u BiH, Republici Srpskoj U sklopu aktivnosti koje će voditi ka poboljšanju zakonodavnog okvira biće urađeno istraživanje i analiza pravnog okvira u oblasti zaštite potrošača na svim institucionalnim nivoima sa fokusom na polje kršenja prava potrošača u sektoru e-trgovine i nedostatke zakonodavstva u ovim oblastima. Pored navedene analize, a u sklopu aktivnosti bit će urađene analize domaćeg i međunarodnog zakonodavstava, zakoni o zaštiti ličnih podataka, primjena odredbi evropskih direktiva vezanih za e-trgovinu u okruženju i dr.

 1. Analiza treba da mapira ključne informacije o načinu realizacije e-trgovine na osnovu postojećih propisa iz oblasti: zaštite potrošača, trgovine, obligacionih odnosa, pravila i procedura koje sada koriste kompanije u e-trgovini.
  1. Analiza usklađenosti zakonskog okvira za zaštitu potrošača u BiH. Pored usklađenosti zakona o zaštiti potrošača analizirali bi se i drugi zakoni koji treba da obezbjede institucionalni okvir za ostvarivanje prava potrošača u sektoru e-trgovine
  1. Da se utvrdi njihova zakonitost odnosno nedosljednost u postupanju ako je ima – polje kršenja prava potrošača u sektoru e-trgovine
  1. Analizirati zakonski okvir na nivou EU i eventualno modele nekih uspješnih zemalja EU ako ima pojedinih specifičnosti
  1. Istraživanje prakse e-trgovine u BiH: Pravila rada kompanija za e-trgovinu i rad ilegalnih oglašivača i web stranica bez zakonskog pokrića sa posebnim aspektom na nedostatke zakonodavstva u ovim oblastima
  1. Mapiranje najvažnijih aktera za unaprijeđenje zakona i politika zaštite potrošača u sektoru e- trgovine. Preporuke treba da se odnose na unaprijeđenje ili na kreiranje novih propisa iz ove oblasti kod nas sa posebnim osvrtima na određena zakonska rješenja. Izrada priručnika za aktivnosti zagovaranja i dijalog o politici kao i preporuke za unaprijeđenje zakonskog okvira biće sačinjeni na osnovu nalaza iz svih dijelova ove Studije.

Ključni – pravni dokumenti koji će se istraživati:

 • Zakon o zaštiti potrošača na državnom nivou
 • Zakon o zaštiti porošača na nivou entiteta Republike Srpske
 • Entitetsko pravo vezano za prodaju I trgovinu
 • Državni zakoni koji se odnose na trgovinu
 • Zakoni koji se odnose na zaštitu ličnih podataka
 • Ostali pravni dokumneti: zakoni, podzakonski akti, pravila, procedure… itd.
4.1.2.  Geografsko područje koje treba pokriti

Bosna i Hercegovina

4.1.3.  Ciljne grupe

Sa pozicije ciljnih grupa projekta, postoji pet kategorija:

 • Udruženja potrošača u RS i FBIH
 • Kompanije za e-trgovinu –
 • Ombudsman za zaštitu potrošača
 • Ministarstva trgovine FBIH i Ministarstvo trgovine i turizma RS
 • Uprava za inspekcijske aktivnosti RS i FBIH
5.    NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 15. aprila 2021. godine, do 16 časova na slijedeću adresu: nvotopeer@gmail.com ili poštom na adresu UG „ToPeeR“ Kralja Aleksandra 195, 74101 Doboj.

Ocjenu o izboru istraživača vršiće komisija imenovana u tu svrhu.

Odluka o izboru istraživača će biti dostavljena u roku od 3 dana od završetka javnog poziva i biće javno objavljena.

Pravo na prigovor na odluku o izboru imaju svi prijavljeni u roko od 3 dana od dana objavljivanja.

Po isteku roka za prigovor potpisaće se ugovor sa izabranim istraživačem o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.

Više o ovoj poziciji možete naći u dokumentu koji se nalazi u prilogu ovog teksta

Translate »