06.10.2023. Zavod za izgradnju Grada 13.00 časova

Dragi sugrađani,

pozivamo Vas da se upoznate sa KOMUNALNOM NAKNADOM

i koliko će te u budućem periodu plaćati….

Ko će to građanima Prijedora pojasniti šta je Javni uvid a šta javna rasprava?

Skupština Grada Prijedora na sjednici održanoj početkom maja ove godine usvojila je zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi, kako u preambuli dokumenta stoji u skladu sa Statutom Grada Prijedora i Poslovnikom o radu Skupštine. U Zaključku je definisano da se dokument „upućuje na javnu raspravu, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi“. Nadalje se navodi da javnu raspravu sprovede Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove o zaštitu životne sredine i imovinko-pravne poslove Grada Prijedora u periodu od 15.05.2023.-26.05.2023.godine.

Do organizovanja navedene rasprave nije došlo u navedenom periodu usvojenog Zaključka, a dana 08.09.2023.godine na web stranici u kategoriji „Aktuelno“ je postavljeno „obavještenje“ za građane u kojem stoji:

„OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST O IZLAGANJU NACRTA ODLUKE O KOMUNALNON NAKANDI NA JAVNI UVID“

Poštovani građani, u aktima Grada Prijedora (čl. 115 Statut Grada Prijedora i član 160. Poslovnik Skupštine Grada Prijedora) nijednim članom nije definisano da se Zaključak Skupštine provodi javnim uvidom već su oba dokumenta zakonski predviđene javne rasprave.

Poslovnikom Grada Prijedora je utvrđeno, Član 163. Da „Javna rasprava, u pravilu, traje 30 dana“.

Zakonom je predviđeno da se javne rasprave provode u roku od 30 dana.

Javna rasprava je oblik konsultovanja i učešća javnosti u pripremi zakona ili drugih akata sa ciljem prikupljanja mišljenja, sugestija i primjedbi zainteresiranih strana, dok javni uvid ima za cilj da se omogući uvid u sadržaj i uticaj nekog dokumenta ili projekta na životnu sredinu i društvo.

Javna rasprava predstavlja ključni oblik konsultovanja i učešća građana, organizacija, organa, stručne i ostale zainteresovane javnosti u procesu pripreme zakona i drugih pod zakonskih akata. Samim tim, javna rasprava je i jedan od važnih mehanizama za obezbjeđivanje transparentnosti rada organa lokalne uprave.

Iako je zakonom predviđeno uvođenje „komunalne naknade“ (Zakon o komunalnim djelatnostima) nije jasno zašto se želi izbjeći javna rasprava o navedenom dokumentu, već se stvara zabuna sa javnim uvidom. Građani treba da znaju da navedeni prijedlog komunalne naknade sadrži mjerila za utvrđivanje komunalne naknade po:

-izgrađenoj korisnoj površini (m2) stambenog prostora, poslovnog prostora, objekata drštvenog standarda i drugog prostora,

– broj bodova,

-vrijednost boda

Kako je navedeno u Nacrtu odluke, “Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici stambenog, poslovnog ili drugog prostora, nosioci stanarskog prava, zakupci stambenog, poslovnog ili drugog prostora, odnosno fizička i pravna lica koja su korisnici objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

Pod drugim prostorom u smislu ove odluke smatra se garažni prostor, pomoćni prostor, kao i dvorišni i gospodarski objekti , i slično.”

U tebeli donosimo primjer za 60m3 stambenog prostora po predviđenim zonoma.

Zona stanovanja (ZN) Korisna površina (KN), Broj bodova (BB), Koeficijent zone (KZ), Vrijednost boda (VB)

ZN KP BB KZ VB Ukupno

I 60 45 2,6 0,00087 6,1074

II 60 45 2.4 0.00087 5.6376

III 60 45 2,0 0,00087 4,6980

IV 60 45 1,7 0,00087 3,9933

V 60 45 1,4 0,00087 3,2886

VI 30 45 1,1 0,00087 2,5839

Pa ukoliko imate još garažu ili neki objekat, oni će se posebno obračunati i za njih će se plaćati takođe određeni iznos.

Translate »