Jačanje civilnog društva

Civilno društvo u Bosni i Hercegovini ima veliki broj organizacija koje djeluju na lokalnom nivou.

To su uglavnom male organizacije, volontreske sa limitiranim tehničkim i organizacionim kapacitetima. Iako ne postoji baza podataka svih registrovanih organizacija, pretpostavka je da ih trenutno ima oko 12 000 od kojih većinu čine udruženja, sa malim brojem zaposlenih (do 5 zaposlenih).

Područje djelovanja našeg Udruženja odnosi se i na doprinos procesu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskim reformama u BiH. Cilj nam je postići da organizacije civilnog društva budu prepoznate po svom doprinosu u zajednici i šire kao ozbiljan i nezaobilazan faktor društva.

Kroz Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva unapređujemo znanja i veštine predstavnika organizacija civilnog društva za njihovo aktivno učešće u kreiranju javnih politika, javno zagovaranje praktičnih politika, i doprinosimo aktivnom učešću udruženja u programiranju i praćenju korišćenja javnih fondova.

Translate »